Terug

 • 30 dagen bedenktijd. Wij halen het product gratis bij u op.
 • Altijd goed advies
 • Meer dan 1.200 producten online

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen.

1.1 – Op de tussen opdrachtgever enerzijds en NRG fitness BV anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij NRG fitness fitness BV expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

 1. Aanbieding en overeenkomst.

2.1 – Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging van uw bestelling door NRG fitness BV welke per email aan ons wordt doorgegeven.

2.2 – Indien u een nieuw product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product, onbeschadigd, ongebruikt, ongemonteerd en in originele verpakking, binnen 30 dagen na ontvangst aan NRG fitness fitness BV te retourneren, wij zullen u hiervoor een retourlabel toesturen welke u kunt aanvragen via bestellen@nrgfitness.nl ovv uw naam en ordernummer.

2.3 – Producten uit opruiming en/of showmodellen kunnen niet worden geruild en/of geretourneerd.

 1. Aflevering en risico-overgang.

3.1 – Tenzij anders overeengekomen of tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, geschiedt aflevering af vestiging van NRG fitness BV, waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.2 – De wijze van verpakking en van verzending wordt bepaald door NRG fitness BV.

 1. Prijzen.

4.1 – Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen inclusief het geldende BTW tarief en exclusief porto, reis, verblijf- en andere bijkomende kosten, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 – Vervoer- en opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening gebracht.

4.3 – Indien de prijzen van de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is klant gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden binnen tien [10] dagen na mededeling van de prijsverhoging door NRG fitness systems.

 1. Betaling.

5.1 – Het eigendom van goederen en rechten blijft aan NRG fitness BV en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben voldaan.

5.3 – Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, in verzuim, is hij over het openstaande bedrag administratiekosten verschuldigd en heeft NRG fitness BV van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten.

5.4 – Bij betaling per bank, giro of acceptgiro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorekening van NRG fitness BV.

 1. Levertijden.

6.1 – Een door NRG fitness BV opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor NRG fitness BV geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van NRG fitness BV, op de door die toeleveranciers aan NRG fitness BV verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door NRG fitness BV zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.2 – Indien NRG fitness BV voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van NRG fitness BV.

6.3 – Indien overschrijding van enige afleveringstermijn dreigt, zullen NRG fitness BV en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

7.1 – Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van NRG fitness BV c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan NRG fitness BV zijn voldaan.

7.2 – Wederpartij is, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens NRG fitness BV heeft voldaan, niet gerechtigd op de door NRG fitness BV geleverde zaken een pandrecht te vestigen dan wel deze zaken te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook aan een ander ter beschikking en/of in bezit te stellen.

 1. Garantie.

8.1 – Op alle geleverde zaken wordt garantie gegeven voor zover NRG fitness BV zelf jegens haar leveranciers aanspraak kan maken op garantie.

8.2 – Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– de niet-inachtneming door wederpartij van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

– normale slijtage

– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

8.3 – Op software wordt geen garantie gegeven.

 1. Overmacht

9.1 – Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van NRG fitness BV, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij NRG fitness BV in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst NRG fitness BV gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van NRG fitness BV , geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in de machines en/of gereedschappen van NRG fitness BV of andere storingen in het bedrijf van NRG fitness BV of in het bedrijf van haar leveranciers.

9.2 – In geval van overmacht -ook al was de overmacht opleverende omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien- waardoor NRG fitness BV tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is NRG fitness BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat NRG fitness BV in dat geval tot enige schadevergoeding of boete jegens wederpartij gehouden zal zijn. Wederpartij is alsdan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

9.3 – Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn.

9.4 – Indien NRG fitness BV bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient opdrachtgever deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 – Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 – Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de bevoegde rechter.

Gegevensverwerking

ARTIKEL 1  TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een Identificeerbare natuurlijk persoon;
 2. Identificeerbaar: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel;
 3. Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 4. Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR);
 5. Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
 6. Verwerkingsverantwoordelijke: de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
 7. Verwerker: de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
 8. Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens verwerkt;

ARTIKEL 2 ONDERWERP

 1. NRG fitness BV zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN NRG FITNESS BV

 1. NRG fitness BV verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door NRG fitness BV gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de afspraken met de klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

ARTIKEL 4 SUB-VERWERKERS

 1. NRG fitness BV is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens op haar beurt Sub-verwerkers in te schakelen, mits NRG fitness BV ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tevens voldoen aan de Privacywetgeving.

ARTIKEL 5 BEVEILIGING

 1. NRG fitness BV zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.
 2. NRG fitness BV heeft hiervoor een intern privacy reglement opgesteld.
 3. Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

ARTIKEL 6 MELDPLICHT

 1. Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt NRG fitness BV de betreffende klant(en) onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:
  het Datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
  • de technische maatregelen die door NRG fitness BV zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.
 2. NRG fitness BV verstrekt op verzoek van de klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor de klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

ARTIKEL 7 RECHTEN VAN BETROKKENE(N)

 1. Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent NRG fitness BV de klant voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
 2. NRG fitness BV stelt de klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan NRG fitness BV.

ARTIKEL 8 DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

 1. NRG fitness BV verleent de klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessment door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

ARTIKEL 9 GEHEIMHOUDING

 

 1. NRG fitness BV verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
 2. NRG fitness BV staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor NRG fitness BV en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
 3. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

 

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien NRG fitness BV tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan de klant NRG fitness BV in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan NRG fitness BV een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 2. NRG fitness BV is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 10.3 van de Algemene Voorwaarden.
 3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
NRG fitness BV 9.5 / 10 - 62 Reviews @ Kiyoh
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »