Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Algemeen.

1.1 – Op de tussen opdrachtgever enerzijds en NRG fitness systems anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij NRG fitness systems expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

  1. Aanbieding en overeenkomst.

2.1 – Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging van uw bestelling door NRG fitness systems welke per email aan ons wordt doorgegeven.

2.2 – Indien u een nieuw product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product, onbeschadigd, ongebruikt, ongemonteerd en in originele verpakking, binnen 14 dagen na ontvangst aan NRG fitness systems te retourneren, op uw eigen kosten en de koopovereenkomst te ontbinden.

2.3 – Producten uit opruiming en/of showmodellen kunnen niet worden geruild en/of geretourneerd.

  1. Aflevering en risico-overgang.

3.1 – Tenzij anders overeengekomen of tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, geschiedt aflevering af vestiging van NRG fitness systems, waarna de zaken worden opgeslagen of reizen voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.2 – De wijze van verpakking en van verzending wordt bepaald door NRG fitness systems.

  1. Prijzen.

4.1 – Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen inclusief het geldende BTW tarief en exclusief porto, reis, verblijf- en andere bijkomende kosten, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 – Vervoer- en opslagkosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening gebracht.

4.3 – Indien de prijzen van de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is klant gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden binnen tien [10] dagen na mededeling van de prijsverhoging door NRG fitness systems.

  1. Betaling.

5.1 – Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden binnen veertien [14] dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele overeengekomen kortingen voor betaling binnen voormelde termijn vervallen indien één of meerdere facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken nog niet zijn voldaan.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is NRG fitness systems gerechtigd de verplichtingen welke voor NRG fitness systems uit deze of andere overeenkomsten met de opdrachtgever voortvloeien op te schorten dan wel te annuleren.

5.2 – Het eigendom van goederen en rechten blijft aan NRG fitness systems en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben voldaan.

5.3 – Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, in verzuim, is hij over het openstaande bedrag administratiekosten verschuldigd en heeft NRG fitness systems van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten.

5.4 – Bij betaling per bank, giro of acceptgiro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorekening van NRG fitness systems.

  1. Levertijden.

6.1 – Een door NRG fitness systems opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor NRG fitness systems geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van NRG fitness systems, op de door die toeleveranciers aan NRG fitness systems verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door NRG fitness systems zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.2 – Indien NRG fitness systems voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van NRG fitness systems.

6.3 – Indien overschrijding van enige afleveringstermijn dreigt, zullen NRG fitness systems en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

  1. Eigendomsvoorbehoud.

7.1 – Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van NRG fitness systems c.q. van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan NRG fitness systems zijn voldaan.

7.2 – Wederpartij is, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens NRG fitness systems heeft voldaan, niet gerechtigd op de door NRG fitness systems geleverde zaken een pandrecht te vestigen dan wel deze zaken te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook aan een ander ter beschikking en/of in bezit te stellen.

  1. Garantie.

8.1 – Op alle geleverde zaken wordt garantie gegeven voor zover NRG fitness systems zelf jegens haar leveranciers aanspraak kan maken op garantie.

8.2 – Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– de niet-inachtneming door wederpartij van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

– normale slijtage

– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

8.3 – Op software wordt geen garantie gegeven.

  1. Overmacht

9.1 – Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van NRG fitness systems, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij NRG fitness systems in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst NRG fitness systems gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van NRG fitness systems, geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in de machines en/of gereedschappen van NRG fitness systems of andere storingen in het bedrijf van NRG fitness systems of in het bedrijf van haar leveranciers.

9.2 – In geval van overmacht -ook al was de overmacht opleverende omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien- waardoor NRG fitness systems tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is NRG fitness systems gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat NRG fitness systems in dat geval tot enige schadevergoeding of boete jegens wederpartij gehouden zal zijn. Wederpartij is alsdan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

9.3 – Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn.

9.4 – Indien NRG fitness systems bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient opdrachtgever deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 – Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 – Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de bevoegde rechter.